Zum Hauptinhalt springen

TÜV®

test

Vzdělávání on-line (videokonference a webináře)

V případě zájmu o školení on-line kontaktujte 

Ing. Petra Sehnálková

mobil: 606 648 840 

sehnalkova@tuvaustria.cz

Přípravné kurzy ke zkouškám z OZ - koordinátor na staveništi

Více informací zde 

Přípravné kurzy ke zkouškám z OZ - prevence rizik

Více informací zde

Seminář - Management kontinuity podnikání dle ISO 22301:2019 - úvodní školení pro zavádění systému

Požadavky nové normy ISO 22301:2019 - Ochrana společnosti - Systémy managementu kontinuity podnikání - Požadky

Důležité změny proti předcházející verzi ISO 22301:2012

Požadavky na řízení rizik dle ISO 31000:2018 - Management rizik - Směrnice (požadavek na posuzování rizik uveden přímo v normě ISO 22301:2019

Úskalí zavedení BCMS

Určeno všem manažerům v organizaci, na všech stupních řízení, kteří se podílejí, nebo se připravují na součinnost při zavádění, řízení nebo zlepšování BCMS.

 

Jednodenní školení: Místo, termín a cena po dohodě.

Seminář - Systémy managementu

Osnova školení 

1.       Úvod                                                                                              

2.       Novinky a souvislosti

3.       Terminologie

4.       Systém managementu

5.       Struktura norem, požadavky a shrnutí

6.       Zlepšování systémů managementu

7.       Budování systémů managementu

8.       Hodnocení systémů managementu

9.       Certifikace systémů managementu

Materiál je určen pro majitele, statutární orgány a představitele firem, manažery systémů managementu, ekology, energetiky, bezpečnostní techniky organizací a další pracovníky pracující v oblasti systémů managementu a pro další partnery.

 

Záměrem je představit oblast požadavků systémů managementu jednotlivých norem:

ČSN EN ISO 9001:2016   :   Systémy managementu kvality – Požadavky

ČSN EN ISO 14001:2016 :   Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem pro použití

ČSN ISO 45001:2018      :   Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky s návodem k použití

ČSN EN ISO/IEC 27001:2014 : Informační technologie – Bezpečnostní techniky - Systémy řízení bezpečnosti informací – Požadavky

ČSN EN ISO 50001:2019:    Systémy managementu hospodaření s energií – Požadavky s návodem k použití

ČSN EN ISO 3834-2   Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – Část 2: Vyšší požadavky na jakost.

 

 

                                  Účastníkům bude po úspěšném vykonání testu na závěr e-semináře vystaveno

                                            „Osvědčení o absolvování semináře revize normy ISO 45001:2018" 

 

Možnosti absolvování semináře:

a) individuální účast                                         2.400,- Kč/os. bez DPH (2.904,- Kč vč. DPH)

- viz. vypsané termíny níže

  

b) absolvování formou e-vzdělávacího kurzu      1.700,- Kč/os. bez DPH (2.057,- Kč vč. DPH)

- termín dle přihlášení účastníka

Datum konání semináře Místo konání semináře Čas konání semináře  
9.11.2022 Praha Zelený pruh 1560/99, 140 02   8:30 - 15:30
10.11.2022 Ostrava 28. října 165, 709 00    
11.11.2022 Brno Bohunická 133/50, 619 00    

Seminář - Hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001:2019

Osnova semináře

1.       Úvod                                                                                              

2.       Legislativa a energie

3.       Systém managementu

4.       Struktura a požadavky normy ČSN EN ISO 50001:2019

5.       Úvodní energetické přezkoumání

6.       Registr významných užití energie

7.       Ukazatele energetické hospodárnosti

8.       Monitorování spotřeby energie

9.       Zavedení systému managementu hospodaření s energií

10.    Srovnání norem systémů managementu

 

Materiál je určen pro majitele, statutární orgány a představitele firem, manažery systémů managementu, energetiky, ekology organizací a další pracovníky pracující v oblasti systémů managementu a pro další partnery.

Záměrem je představit možnosti řízení hospodaření s energií s využitím systému managementu hospodaření s energií dle požadavků normy:

ČSN EN ISO 50001:2019 :   Systémy managementu hospodaření s energií – Požadavky s návodem k použití

Datum účinnosti 21.8.2018

 

                                  Účastníkům bude po úspěšném vykonání testu na závěr e-semináře vystaveno

                                            „Osvědčení o absolvování semináře revize normy ISO 45001:2018" 

 

Možnosti absolvování semináře:

a) individuální účast                                         2.400,- Kč/os. bez DPH (2.904,- Kč vč. DPH)

- viz. vypsané termíny níže

  

b) absolvování formou e-vzdělávacího kurzu      1.700,- Kč/os. bez DPH (2.057,- Kč vč. DPH)

- termín dle přihlášení účastníka

Datum konání semináře Místo konání semináře Čas konání semináře  
22.3.2023 Praha Zelený pruh 1560/99, 140 02   8:30 - 15:30
23.3.2023 Ostrava 28. října 165, 709 00    
24.3.2023 Brno Bohunická 133/50, 619 00    

Seminář - Audit systému managementu - Interní auditor

Osnova semináře

1.       Úvod                                                                                              

2.       Termíny a definice

3.       Hodnocení systémů managementu

4.       Principy auditování

5.       Řízení programu auditů

6.       Provádění auditu

7.       Kompetence a hodnocení auditorů

8.       Metody auditování

9.       Certifikace systému managementu

 

 

                                   Účastníkům bude po úspěšném vykonání testu na závěr e-semináře vystaveno

                                „Osvědčení o absolvování semináře  Audit systému managementu - Interní auditor " 

 

Možnosti absolvování semináře:

a) individuální účast                                         2.400,- Kč/os. bez DPH (2.904,- Kč vč. DPH)

- viz. vypsané termíny níže

  

b) absolvování formou e-vzdělávacího kurzu      1.700,- Kč/os. bez DPH (2.057,- Kč vč. DPH)

- termín dle přihlášení účastníka

 

Datum konání semináře Místo konání semináře Čas konání semináře
12.4.2023 Praha Zelený pruh 1560/99, 140 02  
13.4.2023 Ostrava 28. října 165, 709 00  
14.4.2023 Brno Bohunická 133/50, 619 00  

Seminář - Revize normy ISO - ČSN ISO 45001:2018

Osnova semináře

1. Úvod

2. Změny, novinky a souvislosti

3. Terminologie

4. Systém managementu

5. Struktura norem a požadavky, legislativa

6. Shrnutí - rozdíly

7. Migrace k ČSN ISO 45001:2018

8. Srovnání norem systémů managementu

Seminář je určen pro majitele, statutární orgány a představitele firem, manažery systémů managementu, osoby odborně způsobilé, techniky bezpečnosti práce a další pracovníky pracující v oblasti BOZP a PO a pro další partnery se vztahem k systémům managementu.

Záměrem je představit změny v oblasti požadavků systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci obsaženy v nové normě:

ČSN ISO 45001:2018 : Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky s návodem k použití

Datum vydání: 1.10.2018

Datum účinnosti: 1.11.2018

 

                                 Účastníkům bude po úspěšném vykonání testu na závěr e-semináře vystaveno

                                            „Osvědčení o absolvování semináře revize normy ISO 45001:2018" 

 

Možnosti absolvování semináře:

a) individuální účast                                         2.400,- Kč/os. bez DPH (2.904,- Kč vč. DPH)

- viz. vypsané termíny níže

  

b) absolvování formou e-vzdělávacího kurzu      1.700,- Kč/os. bez DPH (2.057,- Kč vč. DPH)

- termín dle přihlášení účastníka

Datum konání semináře Místo konání semináře Čas konání semináře
10.5.2023 Praha Zelený pruh 1560/99, 140 02 8:30 - 15:30
11.5.2023 Ostrava 28. října 165, 709 00  
12.5.2023 Brno Bohunická 133/50, 619 00  

Seminář - Bezpečný provoz strojních zařízení

Osnova semináře 

1. Základní požadavky platné legislativy v oboru BOZP

2. Požadavky na uvedení nového strojního zařízení na trh

3. Požadavky na strojní zařízení již provozované

4. Struktura harmonizovaných norem vztahující se k strojním zařízením

5. Minimální požadavky na bezpečný provoz a používání strojních zařízení

6. Postup při posuzování rizika pracovních strojů

Seminář je určen pro projektanty strojních zařízení, pracovníky v elektrotechnice, pracovníky v údržbě, pracovníky montážních a výrobních linek, revizní techniky, OZO k zajišťování úkolů v prevenci rizik, ostatní pracovníky v oboru BOZP, projektové manažery, pracovníky kontroly jakosti a vyšší management, který vyrábí nebo uvádí na trh strojní zařízení nebo provozuje strojní zařízení. 

Záměrem je seznámit účastníky se základními požadavky pro bezpečný provoz a používání strojního zařízení. Získání přehledu o povinnostech výrobce a provozovatele strojních zařízení a seznámení s postupem při posuzování rizika strojů. 

Závěrem je nastíněn způsob posuzování rizik u jednotlivých skupin pracovních strojů a provádění typových zkoušek dle výrobkových norem.  

Možnosti absolvování semináře:

Jednodenní školení                                                2.400,- Kč/os. bez DPH (2.904,- Kč vč. DPH)

- viz. vypsané termíny níže

Datum konání semináře Místo konání semináře Čas konání semináře
28.6.2023 Ostrava 28. října 165, 709 00  
29.6.2023 Praha Zelený pruh 1560/99, 140 02  
30.6.2023 Brno Bohunická 133/50, 619 00  

Seminář - Bezpečný provoz tlakových zařízení a vyhrazených tlakových zařízení

Osnova semináře

 1. Základní požadavky platné legislativy u tlakových zařízení v oboru BOZP
 2. Požadavky na provoz tlakových zařízení a vyhrazených tlakových zařízení
 3. Výchozí revize - význam, srovnání s činností posouzení sestavy tlakových zařízení
 4. Vnitřní revize
 5. Druhy poškození nádob
 6. Metodika hodnocení korozních úbytků
 7. Kritická místa z hlediska možného výskytu vad
 8. NCÚ- co je NCÚ, kontrola nádob při vnitřní revizi z pohledu defektů z titulu NCÚ:příklady
 9. Přístup k jednoduché kontrole NCÚ dle ČSN 690010 a ČSN EN 13445
 10. Náhradní provedení vnitřní revize TNS
 11. Tlaková zkouška
 12. Význam provedení TZ (kdy lze nahradit TZ, metoda akustické emise)
 13. Opravy tlakových nádob
 14. Materiály, TDP, záměny materiálů, požadavky na svařování

 

Možnosti absolvování semináře:

Jednodenní školení                                2.800,- Kč/os. bez DPH (3.388,- Kč vč. DPH)

- viz. vypsané termíny níže  

Datum konání semináře Místo konání semináře Čas konání semináře
3.5.2023 Ostrava 28. října 165, 709 00  
4.5.2023 Praha Zelený pruh 1560/99, 140 02  
5.5.2023 Brno Bohunická 133/50, 619 00  
 •  | Drucken
to top

TÜV®