Zum Hauptinhalt springen

TÜV®

Strojní zařízení

Nabídka činností v oblasti strojních zařízení

Služby pro výrobce a dovozce před uvedením strojních zařízení na trh a do provozu dle požadavků zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů Zákona č. 90/2016 Sb. a souvisejících Nařízení vlády: 

 • Posouzení strojních zařízení a ověření shody se specifikovanými požadavky na jejich technickou bezpečnost danými příslušnými nařízeními vlády a technickými předpisy: 
 1. NV č. 176/2008 Sb., (2006/42/ES) o technických požadavcích na strojní zařízení
 2. NV č. 118/2016 Sb., (2014/35/EU), o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh
 3. NV č. 117/2016 Sb., (2014/30/EU), o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh 
 •  Posouzení technické dokumentace strojních zařízení 
 • Posouzení vnitropodnikových opatření pro zajištění trvalého dosahování shody s ustanoveními příslušných nařízení vlády a technických předpisů při kusové i sériové výrobě 
 • Zkoušky rozváděčů pro strojní zařízení dle ČSN EN 61439-1 ed.2, ČSN EN 61439-2 ed. 2 v návaznosti na ČSN EN 60204-1 ed. 2. 
 • Posouzení v rámci aplikace technických předpisů při posuzování shody při výrobě, opravách, modernizacích, dovozu strojních zařízení 

Služby pro provozovatele před uvedením do provozu a při provozu strojních zařízení dle požadavků právních předpisů, českých technických norem a technických podmínek výrobce:

 • Posouzení při plnění povinností vyplývajících z NV č.378/2001 Sb., kterým se stanoví požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 • Provedení výchozích revizí, prohlídek a zkoušek tlakových a plynových součástí strojních zařízení před uvedením zařízení do provozu 
 • Provádění výchozích a periodických revizí elektrických zařízení souvisejících s provozem strojních zařízení 
 • Provádění pravidelných kontrol, prohlídek a revizí strojních zařízení 
 • Posouzení místních provozních bezpečnostních předpisů pro provoz strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

Zajištění plnění povinností zaměstnavatele v oblasti prevence rizik na provozovaných strojních zařízeních dle požadavků novely Zákoníku práce

 • Posouzení rizik provozních strojních zařízení
 • Posouzení systému bezpečné práce pro zdvihací zařízení dle čl. 4.1 ČSN ISO 12480-1 

Zkoušky a prohlídky provozovaných vyhrazených i nevyhrazených zdvihacích zařízení (zdvihadel a pojízdných zdvihadel, jeřábů, pohyblivých pracovních plošin, stavebních výtahů, regálových zakladačů, plošin pro osoby s omezenou pohyblivostí)

Školení a ověřování znalostí pracovníků, kteří  obsluhují stroje a  technická  zařízení

 

Pro více informací kontaktujte:

Ing. Milan Branda

mobil: 724 024 716

branda@tuvaustria.cz

 •  | Drucken
to top

TÜV®