Zum Hauptinhalt springen

TÜV®

Elektrická zařízení

Posouzení elektrických zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu

Platnost nařízení: 01. 09. 2004 

Nařízení stanoví v souladu se Směrnicí EU 1999/92/ES (ATEX 137) způsob organizace práce a bližší požadavky na provoz strojů, technických zařízení apod. v prostředí s nebezpečím výbuchu. 

 • Zaměstnavatel musí přijmout k zajištění ochrany před výbuchem technická a organizační opatření:

           a) předcházet vzniku výbušné atmosféry

           b) zabránit iniciaci vzniklé výbušné atmosféry

           c) snížit účinky výbuchu na zdraví a bezpečnost zaměstnanců

 • Uvedená opatření dle bodů a, b, c musí zaměstnavatel neustále přehodnocovat v jím stanovených intervalech a vždy bezodkladně při významných změnách. 
 • Zaměstnavatel musí posoudit rizika výbuchu.
 • Po posouzení rizik a provedení technicko organizačních opatření musí zaměstnavatel:

           a) klasifikovat prostory s NV

           b) v prostorech s NV zajistit splnění požadavků příl. č. 2 tohoto Nařízení vlády

           c) označit místa vstupu do prostorů s NV - Ex

           d) zabezpečit vypracování písemného dokumentu o ochraně před výbuchem

 • Zaměstnavatel zabezpečí, aby zařízení uvedená do provozu před účinností 
 • tohoto Nařízení vlády splňovala požadavky příl. č. 2 části A tohoto Nařízení.
 • Zaměstnavatel zabezpečí, aby pracoviště s prostředím NV uvedená do provozu 
 • před účinností tohoto Nařízení vlády splňovala požadavky tohoto Nařízení vlády při nejbližší změně pracoviště, v ostatních případech do 30. 06. 2006.

 

Naše společnost nabízí 

      1. Posouzení rizik souvisejících s výbuchem. 

      2. Kontrola klasifikace prostor z hlediska nebezpečí výbuchu. 

      3. Inspekce - posouzení instalovaného zařízení vzhledem ke stanovenému 

          prostoru s nebezpečím výbuchu. 

      4. Kontrola opatření k naplnění minimálních požadavků Nařízení. 

      5. Kontrola dokumentace o ochraně před výbuchem. 

 

Samozřejmou součástí činnosti je provedení proškolení odpovědných pracovníků provozovatele s dokumenty, které byly zpracovány TÜV AUSTRIA CZECH spol. s r.o. může provádět veškerá školení související s požadavky NV č. 406/2004 Sb. 

Nabídka v oblasti elektrických zařízení - všeobecně

Inspekční činnost  

 • Posuzování elektrických instalací
  Inspekce elektrických zařízení - elektrických zařízení pracovních strojů, elektrotepelných zařízení, elektrických spotřebičů, elektrických instalací a vedení v rozsahu bez omezení napětí, v prostorech bez nebezpečí i s nebezpečím výbuchu, inspekce zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické i statické elektřiny.
 • Posouzení stanovených základních charakteristik (případně jejich vlastní stanovení) pro určení vnějších vlivů a zpracování příslušných protokolů 
 • Posouzení technické bezpečnosti instalovaného elektrického zařízení
 • Nestranné posudky na el. zařízení uváděná do provozu i provozovaná, včetně posouzení prováděné revizní činnosti
 • Technická pomoc při projektování uvedených zařízení, např. výpočty úniků hořlavých látek, posuzování výrobních dokumentací, návodů k obsluze apod.
 • Posuzování elektrických instalací z hlediska elektromagnetické kompatibility a z hlediska tzv. vnější a vnitřní ochrany před bleskem 
 • Posouzení elektrických zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu v návaznosti na požadavky Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu. Více informací - viz část DOPV 

Měření a zkoušky

 • Měření dlouhodobých odběrů el. energie (U1-3, I1-3, P1-3, harmonické do 21. proudu i napětí) včetně ověření funkce a zajištění parametrů zařízení pro kompenzaci účiníku
 • Měření úniků hořlavých látek
 • Bezdotykové měření teplot
 • Měření teploty a oteplení infrakamerou
 • Měření EMC
 • Napěťové zkoušky
 • Provedení typových zkoušek rozváděčů nn včetně rozváděčů pracovních strojů dle ČSN EN 61439-1 ed.2, ČSN EN 61439-2 ed. 2, ČSN EN 61439-3, ČSN EN 60204-1 ed. 2 v návaznosti na požadavky Nařízení vlády č. 117/2016 Sb. (2014/30/EU) a Nařízení vlády č. 118/2016 Sb. (2014/35/EU).

Posuzování výrobků a posuzování podkladů pro prohlášení o shodě

Revizní činnost

 • Výchozí a pravidelné revize elektrických zařízení v rozsahu bez omezení napětí v prostorech bez nebezpečí i s nebezpečím výbuchu včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny
 • Výchozí a pravidelné revize trafostanic, rozvoden, technologických a energetických celků, továren, obchodních domů, kin, divadel, hotelů, zdravotnických zařízení, speciálních technologických zařízení jako jsou např. zařízení umístěná v prostorech s nebezpečím výbuchu - čerpacích stanic pohonných hmot, regulačních stanic plynu, složitých chemických provozů, náhradních zdrojů, sdělovacích zařízení jako EPS (elektrické požární signalizace), EZS (elektronické zabezpečovací signalizace), systémů kabelové televize, CCTV, sdělovacích (telefonních) rozvodů, rozvodů MaR 
 • Revize zařízení na ochranu proti účinkům statické elektřiny a proti účinkům atmosférické elektřiny (hromosvody)
 • Revize a kontroly ručního el. mechanického nářadí a spotřebičů

 

Pro více informací kontaktujte:

Ing. Milan Branda

mobil: 724 024 716

branda@tuvaustria.cz

 

Valdemar Nosákovec

mobil: 724 024 712

bro@tuvaustria.cz

 •  | Drucken
to top

TÜV®