Zum Hauptinhalt springen

TÜV®

ISO 50001

Certifikace systému managementu hospodaření s energií

TÜV AUSTRIA CZECH spol. s r. o. (I.T.I. - Integrovaná technická inspekce spol. s r.o.) je akreditovaným certifikačním orgánem č. 3116 a držitelem „Osvědčení o akreditaci k certifikaci systémů managementu s předmětem akreditace: 

„Certifikace systémů managementu kvality včetně managementu kvality ve spojení s procesem svařování, environmentálního managementu, managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, managementu hospodaření s energií a managementu bezpečnosti informací v oblasti výroby a služeb vymezené přílohou osvědčení o akreditaci."

Certifikace systému managementu hospodaření s energií - obory certifikace

Obory certifikace - technické oblasti v plném rozsahu dle Tabulky 2 normy ČSN ISO 50003:2015
Pořadové číslo Technická oblast Popis oblasti
1. Průmysl - lehký a střední Výrobní zařízení produkující spotřebitelské meziprodukty nebo produkty orientované na koncové uživatele
2. Průmysl - těžký Výrobní zařízení, která vyžadují vysokou kapitalizaci a spotřebovávají velké množství surovin a energie
3. Budovy Zařízení s praxí běžnou pro komerční budovy
4. Komplexy budov Zařízení, jejichž provoz vyžaduje specifické odborné znalosti vzhledem ke složitosti zdrojů a užití energie
5. Doprava Systém nebo prostředky pro přepravu lidí nebo zboží/nákladu
6. Těžba Povrchová, podpovrchová a podmořská těžba surovin a doprava
7. Zemědělství Produkty z hospodářských zvířat, semen nebo plodin
8. Zásobování energií Výroba energie (jaderná, kombinovaná výroba energie a tepla, energie z obnovitelných zdrojů atd.) a doprava (přenos a distribuce)

Pro více informací kontaktujte:

Ing. František Kozubík

mobil: 724 024 711

tel.: 296 374 851

kozubik@tuvaustria.cz

 

Ing. Karel Kolář

mobil: 724 024 714

tel.: 597 081 319

kolar@tuvaustria.cz

 

Dále pak na všech pobočkách

Certifikační proces sestává z těchto jednotlivých fází:

1. Informace o postupu certifikace systému managementu hospodaření s energií: 

V rámci informací o postupu certifikace systému managementu hospodaření s energií bude potenciální žadatel seznámen s : 

a) informacemi o právech žadatele o certifikaci systému managementu 
b) informacemi o povinnostech držitele certifikátů 
c) informacemi o obchodních podmínkách realizace certifikace:

    • cena certifikace, 
    • předpokládané časové plnění,
    • rozsah certifikace


Tyto informace budou zpracovány na základě údajů poskytnutých potenciálním žadatelem v rozsahu „Dotazníku pro zpracování nabídky" , který je uveden v části Dokumenty ke stažení.


2. Registrace žádosti o certifikaci systému managementu 

Žádosti o certifikaci systémů managementu včetně příslušející dokumentace přijímají všechny pobočky TÜV AUSTRIA CZECH spol. s r.o. (I.T.I. - Integrovaná technická inspekce, spol. s r.o.) k podání žádosti o certifikaci použije žadatel následující formuláře: 

a) „Žádost pro žadatele o certifikaci systému managementu" 
b) „Dotazník dle požadavků ČSN EN ISO 50001:2012"


3. Uzavření smlouvy o certifikaci systému managementu 

Na základě projednání dokladů a dohody mezi certifikačním orgánem a žadatelem uzavře certifikační orgán s žadatelem "Smlouvu o certifikaci systému managementu " jejíž přílohou je "Program certifikace". Souběžně jsou žadatelem podepsány "Zásady užívání certifikátu".  


4. Posuzování systému managementu  

Posuzování systému managementu hospodaření s energií v rámci certifikace se provádí v souladu se schváleným „Programem certifikace" a příslušnými postupy certifikace TÜV AUSTRIA CZECH spol. s r.o. (I.T.I. - Integrovaná technická inspekce spol. s r. o.)


Certifikace systému managementu hospodaření s energií se člení na tyto činnosti: 
a) příprava k provedení certifikace, 
b) audit 1. stupně - seznámení se systémem managementu ve vztahu ke stanoveným aspektům a s nimi    
                               spojenými dopady, politice a cílům, 
c) audit 2. stupně - potvrzení souladu systému managementu se specifikovanými požadavky a dodržování 
                               stanovených postupů, politiky a cílů, 
d) vypracování zpráv z posuzování  


5. Rozhodnutí o certifikaci systému managementu 

Rozhodnutí o vydání příslušných „Certifikátů systému managementu hospodaření s energií" vychází z dokumentů zakázky, certifikačních postupů a závěrů posuzování certifikačního orgánu TÜV AUSTRIA CZECH spol. s r.o. (I.T.I. - Integrovaná technická inspekce spol. s r. o.) pro jednotlivé normy a systémy managementu. 


6. Dozor nad subjekty - držiteli certifikátů 

Certifikační orgán vykonává dozor nad subjekty v souladu s podmínkami akreditace na základě uzavřené „Smlouvy o certifikaci systému managementu" jež obsahuje i podmínky vykonávání tohoto dozoru.
Cílem dozoru systému managementu je ověření dodržování stanovených kritérií. Tato činnost je také uvedena v podmínkách platnosti certifikátů uvedenými v "Zásadách užívání certifikátů". 

 

7. Pozastavení certifikace držiteli certifikátů 

Pokud při výkonu ověřování dodržování stanovených kritérií a požadavků systému managementu hospodaření s energií certifikační orgán shledá závažné neplnění těchto kritérií ve vazbě na zavedený a certifikovaný systém managementu, provede certifikační orgán pozastavení příslušného vydaného certifikátu dle příslušné normy v závislosti na neplnění kritérií. Toto rozhodnutí bude písemně sděleno příslušnému odpovědnému zástupci certifikované organizace s uvedením následků tohoto rozhodnutí, včetně možností dalšího postupu. Další postup včetně příslušných lhůt a termínů bude stanoven v souladu s certifikačními postupy certifikačního orgánu. 

 

8. Odnětí certifikace držiteli certifikátů 

Odnětí platného/ých certifikátu/ů může nastat až po předcházejícím pozastavení certifikace dle výše uvedeného odstavce. Toto odnětí bude uplatněno, pokud při opětovném ověření dodržování stanovených kritérií integrovaného systému managementu certifikační orgán shledá, že nebyly odstraněny zjištěné závažné neshody v plnění stanovených kritérií a požadavků. 
Toto rozhodnutí bude písemně sděleno příslušnému odpovědnému zástupci certifikované organizaci s žádostí o navrácení příslušného originálu vydaného certifikátu. 
K datu odnětí certifikace bude u tohoto subjektu vyškrtnuta v seznamu certifikovaných subjektů certifikace dle příslušného odejmutého certifikátu.


9. Stížnosti na certifikované subjekty 

K certifikačnímu orgánu je možno podat stížnost na jím certifikovaný subjekt týkající se výkonu jeho činnosti ve vztahu k rozsahu jeho certifikace. Stížnosti je možno předat písemně na kterékoli pobočce TÜV AUSTRIA CZECH spol. s r.o. (I.T.I. - Integrovaná technická inspekce, spol. s r.o.), nebo zaslat poštou případně na kontaktní e-maily. 
Podané stížnosti jsou řešeny dle platných postupů certifikačního orgánu odpovědnými pracovníky. Do 14 ti pracovních dní je přijetí stížnosti potvrzeno odesílateli s informací o průběhu řešení jeho stížnosti. V souladu s touto informací bude následně odesílatel stížnosti písemně informován o oprávněnosti jeho podnětu a způsobu vyřízení s certifikovaným subjektem.

  •  | Drucken
to top

TÜV®