Zum Hauptinhalt springen

TÜV®

ISO 45001

Certifikace systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

TUV AUSTRIA CZECH spol. s.r .o. (I.T.I. - Integrovaná technická inspekce spol. s r.o.) je akreditovaným certifikačním orgánem č. 3116 a držitelem „Osvědčení o akreditaci k certifikaci systémů managementu s předmětem akreditace: 

 

„Certifikace systémů managementu kvality včetně managementu kvality ve spojení s procesem svařování, environmentálního managementu, managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, managementu hospodaření s energií a managementu bezpečnosti informací v oblasti výroby a služeb vymezené přílohou osvědčení o akreditaci." 

Pro více informací kontaktujte:

Ing. Karel Kolář

mobil: 724 024 714

tel.: 597 081 319

kolar@tuvaustria.cz


Dále pak na všech pobočkách 

Certifikační proces sestává z těchto jednotlivých fází:

1. Informace o postupu certifikace managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

V rámci informací o postupu certifikace systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude potenciální žadatel seznámen s : 

a) informacemi o právech žadatele o certifikaci systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při  
    práci 
b) informacemi o povinnostech  držitele certifikátu dle ČSN ISO 45001:2018

c) informacemi o obchodních podmínkách realizace certifikace:  

  •  cena certifikace,
  •  předpokládané časové plnění,
  •  rozsah certifikace 

Tyto informace budou zpracovány na základě údajů poskytnutých potenciálním žadatelem v rozsahu  „Dotazníku pro zpracování nabídky" , který je uveden v části  „Dokumenty ke stažení" . 

 

2. Registrace žádosti o certifikaci  systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Žádosti o certifikaci systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně příslušející dokumentace přijímají všechny pobočky TÜV AUSTRIA CZECH spol. s r.o. (I.T.I. - Integrovaná technická inspekce, spol. s r.o.) k podání žádosti o certifikaci použije žadatel následující formuláře: 

a) „Žádost pro žadatele o certifikaci systému managementu" 
b) Dotazník dle požadavků ČSN ISO 45001:2018" 

 

3. Uzavření smlouvy o certifikaci  systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Na základě projednání dokladů a dohody mezi certifikačním orgánem a žadatelem uzavře certifikační orgán s žadatelem "Smlouvy o certifikaci systému managementu " jejíž přílohou je "Program certifikace". Souběžně jsou žadatelem podepsány "Zásady užívání certifikátu". 

 

4. Posuzování  systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Posuzování systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci certifikace se provádí v souladu se schváleným „Programem certifikace" a příslušnými postupy certifikace TÜV AUSTRIA CZECH spol. s r.o. (I.T.I. - Integrovaná technická inspekce spol. s  r.o.)

Certifikace systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se člení na tyto činnosti:

a)   příprava k provedení certifikace, 
b)   audit 1. stupně -  seznámení se systémem managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve  
                                  vztahu k identifikaci nebezpečí, analýze rizik a s jejich hodnocením a postupy pro 
                                  omezování rizik, a nimi  spojenou politikou a  cíli, 
c)    audit 2. stupně - potvrzení souladu systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se                                                   specifikovanými požadavky a dodržování stanovených postupů, politiky a cílů, 
d)   vypracování zpráv z posuzování   

 

5. Rozhodnutí o  certifikaci  systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Rozhodnutí  o   vydání  „Certifikátu  systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci" vychází z dokumentů zakázky,  certifikačních postupů a závěrů posuzování  certifikačního  orgánu TÜV AUSTRIA CZECH spol. s r.o. (I.T.I. - Integrovaná technická inspekce spol. s r.o.) 

 

6. Dozor nad subjekty - držiteli certifikátu dle ČSN ISO 45001:2018 

Certifikační orgán vykonává dozor nad subjekty v souladu s podmínkami akreditace na základě uzavřené „Smlouvy o certifikaci systému managementu" jež obsahuje i podmínky vykonávání tohoto dozoru.

Cílem dozoru systému managementu je ověření dodržování stanovených kritérií. Tato činnost je také uvedena v podmínkách platnosti certifikátů uvedenými v "Zásadách užívání certifikátů". 

 

7. Pozastavení certifikace držiteli certifikátu dle ČSN ISO 45001:2018 

Pokud při výkonu ověřování dodržování stanovených kritérií a požadavků systému  managementu bezpečnosti a ochrany zdraví certifikační orgán  shledá závažné neplnění těchto kritérií ve vazbě na zavedený a certifikovaný systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví provede certifikační orgán pozastavení vydaného certifikátu. Toto rozhodnutí bude písemně sděleno příslušnému odpovědnému zástupci certifikované organizace s uvedením následků tohoto rozhodnutí,včetně možností dalšího postupu. Další postup včetně příslušných lhůt a termínů bude stanoven v souladu s certifikačními postupy certifikačního orgánu. 

 

8. Odnětí certifikace držiteli certifikátu  dle ČSN ISO 45001:2018 

Odnětí platného certifikátu může nastat až po předcházejícím pozastavení certifikace dle výše uvedeného odstavce. Toto odnětí bude uplatněno, pokud při opětovném ověření dodržování stanovených kritérií systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví certifikační orgán  shledá, že nebyly odstraněny zjištěné závažné neshody v  plnění stanovených  kritérií a požadavků. 

Toto rozhodnutí bude písemně sděleno příslušnému  odpovědnému zástupci certifikované organizaci s žádostí o navrácení originálu vydaného certifikátu. 

K datu odnětí certifikace bude tento subjekt vyškrtnut ze seznamu certifikovaných subjektů. 

 

9. Stížnosti na certifikované subjekty

K certifikačnímu orgánu je možno podat stížnost na jím certifikovaný subjekt týkající se výkonu jeho činnosti ve vztahu k rozsahu jeho certifikace. Stížnosti je možno předat písemně na kterékoli pobočce TÜV AUSTRIA CZECH spol. s r.o. (I.T.I. - Integrovaná technická inspekce, spol. s r.o.), nebo zaslat poštou případně na kontaktní e-maily.

Podané stížnosti jsou řešeny dle platných postupů certifikačního orgánu odpovědnými pracovníky. Do 14 ti pracovních dní je přijetí stížnosti potvrzeno odesílateli s informací o průběhu řešení jeho stížnosti. V souladu s touto informací bude následně odesílatel stížnosti písemně informován o oprávněnosti jeho podnětu a způsobu vyřízení s certifikovaným subjektem.

  •  | Drucken
to top

TÜV®