Zum Hauptinhalt springen

TÜV®

Integrované systémy

Certifikace integrovaných systémů managementu

TÜV AUSTRIA CZECH spol. s .r .o. (I.T.I. - Integrovaná technická inspekce spol. s r.o.) provádí certifikace integrovaných systémů managementu zahrnujících kombinace: 

  •    systém managementu kvality,
  •    systém environmentálního managementu,
  •    systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
  •    systém managementu hospodaření s energií,
  •    systém bezpečnosti informací,
  •    systémy jiných systémů managementu - neakreditovaná certifikace 

 

Postup procesu certifikace integrovaných systémů managementu je shodně strukturovaný jako proces certifikace jednotlivých systémů managementů viz. příslušné stránky. Rozsah certifikace  jednotlivých  systémů managementu  je prováděn akreditovaně dle příslušných rozsahů akreditace pro jednotlivé normy. 

 

Pro více informací kontaktujte:

 

Ing. František Kozubík

mobil: 724 024 711

tel.: 296 374 851

kozubik@tuvaustria.cz

 

Ing. Karel Kolář

mobil: 724 024 714

tel.: 597 081 319

kolar@tuvaustria.cz

 

 

Dále pak na všech pobočkách  

Certifikační proces sestává z těchto jednotlivých fází:

1. Informace o postupu certifikace integrovaného managementu  :

V rámci informací o postupu certifikace integrovaných systémů managementu bude potenciální žadatel seznámen s : 

a)  informacemi o právech žadatele o certifikaci integrovaných systémů managementu 

b)  informacemi o povinnostech  držitele certifikátů 

c) informacemi o obchodních podmínkách realizace certifikace:  

  •  cena certifikace,
  •  předpokládané časové plnění,
  •  rozsah certifikace 

   Tyto informace budou zpracovány na základě údajů poskytnutých potenciálním žadatelem v rozsahu  „Dotazníku pro zpracování nabídky" , který je uveden v části „ Dokumenty ke stažení" . 

 

2. Registrace žádosti o certifikaci  integrovaných systémů managementu

Žádosti o certifikaci integrovaných systémů managementu včetně příslušející dokumentace přijímají všechny pobočky TÜV AUSTRIA CZECH spol. s r.o. (I.T.I. - Integrovaná technická inspekce, spol. s r.o.)  k podání žádosti o certifikaci použije žadatel následující formuláře: 

a) „Žádost - dotazník pro žadatele o certifikaci integrovaného systému managementu"

 

3. Uzavření smlouvy o certifikaci  integrovaných systémů managementu

Na základě projednání dokladů a dohody mezi certifikačním orgánem a žadatelem uzavře certifikační orgán s žadatelem "Smlouvy o certifikaci systému managementu " jejíž přílohou je "Program certifikace". Souběžně jsou žadatelem podepsány "Zásady užívání certifikátu". 

 

4. Posuzování  integrovaných systémů managementu  

Posuzování integrovaného systému managementu v rámci certifikace se provádí v souladu se schváleným „Programem certifikace" a příslušnými postupy certifikace TÜV AUSTRIA CZECH spol. s r.o. (I.T.I. - Integrovaná technická inspekce spol. s r. o.)   

Certifikace integrovaných systémů managementu se člení na tyto činnosti: 

a)   příprava k provedení certifikace, 

b)   audit 1. stupně -    seznámení s integrovaným systémem managementu ve vztahu ke stanoveným aspektům a s nimi spojenými dopady, politice a cílům, 

c)    audit 2. stupně -    potvrzení souladu integrovaného systému managementu se specifikovanými požadavky a dodržování stanovených postupů, politiky a cílů, 

d)   vypracování zpráv z posuzování   

 

5. Rozhodnutí o  certifikaci  integrovaných systémů  managementu 

Rozhodnutí  o   vydání příslušných „Certifikátů  systému managementu" vychází z dokumentů zakázky,  certifikačních postupů a závěrů posuzování  certifikačního  orgánu TÜV AUSTRIA CZECH spol. s r.o. (I.T.I. - Integrovaná technická inspekce spol. s r. o.) pro jednotlivé normy a systémy managementu. 

 

6. Dozor nad subjekty - držiteli certifikátů

Certifikační orgán vykonává dozor nad subjekty v souladu s podmínkami akreditace na základě uzavřené „Smlouvy o certifikaci systému managementu" jež obsahuje i podmínky vykonávání tohoto dozoru.

Cílem dozoru systému managementu je ověření dodržování stanovených kritérií. Tato činnost je také uvedena v podmínkách platnosti certifikátů uvedenými v "Zásadách užívání certifikátů". 

 

7. Pozastavení certifikace držiteli certifikátů

Pokud při výkonu ověřování dodržování stanovených kritérií a požadavků integrovaného systému managementu certifikační orgán  shledá závažné neplnění těchto kritérií ve vazbě na zavedený a certifikovaný integrovaný systém managementu, provede certifikační orgán pozastavení příslušného vydaného certifikátu dle příslušné normy v závislosti na neplnění kritérií. Toto rozhodnutí bude písemně sděleno příslušnému odpovědnému zástupci certifikované organizace s uvedením následků tohoto rozhodnutí,včetně možností dalšího postupu. Další postup včetně příslušných lhůt a termínů bude stanoven v souladu s certifikačními postupy certifikačního orgánu. 

 

8. Odnětí certifikace držiteli certifikátů

Odnětí platného/ých certifikátu/ů může nastat až po předcházejícím pozastavení certifikace dle výše uvedeného odstavce. Toto odnětí bude uplatněno, pokud při opětovném ověření dodržování stanovených kritérií integrovaného systému managementu certifikační orgán  shledá, že nebyly odstraněny zjištěné závažné neshody v  plnění stanovených  kritérií a požadavků. 

Toto rozhodnutí bude písemně sděleno příslušnému  odpovědnému zástupci certifikované organizaci s žádostí o navrácení příslušného originálu vydaného certifikátu. 

K datu odnětí certifikace bude u tohoto subjektu vyškrtnuta v seznamu certifikovaných subjektů certifikace dle příslušného odejmutého certifikátu. 

 

9. Stížnosti na certifikované subjekty

K certifikačnímu orgánu je možno podat stížnost na jím certifikovaný subjekt týkající se výkonu jeho činnosti ve vztahu k rozsahu jeho certifikace. Stížnosti je možno předat písemně na kterékoli pobočce TÜV AUSTRIA CZECH spol. s r.o. (I.T.I. - Integrovaná technická inspekce, spol.  s r.o.), nebo zaslat poštou případně na kontaktní e-maily.

Podané stížnosti jsou řešeny dle platných postupů certifikačního orgánu odpovědnými pracovníky. Do 14 ti pracovních dní je přijetí stížnosti potvrzeno odesílateli s informací o průběhu řešení jeho stížnosti. V souladu s touto informací bude následně odesílatel stížnosti písemně informován o oprávněnosti jeho podnětu a způsobu vyřízení s certifikovaným subjektem.

  •  | Drucken
to top

TÜV®