Zum Hauptinhalt springen

TÜV®

Certifikace SM

Certifikace SM

Certifikace systémů managementu

 TÜV AUSTRIA CZECH spol. s r .o (I.T.I. - Integrovaná technická inspekce spol. s r.o.) je akreditovaným certifikačním orgánem č. 3116 a držitelem „Osvědčení o akreditaci k certifikaci systémů managementu s předmětem akreditace: 

„Certifikace systémů managementu kvality včetně managementu kvality ve spojení s procesem svařování, environmentálního managementu, managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, managementu hospodaření s energií a managementu bezpečnosti informací v oblasti výroby a služeb vymezené přílohou osvědčení o akreditaci."

 

Akreditovaná certifikace systémů managementu je prováděna dle norem:
- ČSN EN ISO 9001:2016
- ČSN EN ISO 9001:2016 ve spojení s ČSN EN ISO 3834-2:2022
- ČSN EN ISO 14001:2016
- ČSN ISO 45001:2018
- ČSN EN ISO 50001:2019
- ČSN EN ISO/IEC 27001:2014 

 

Pro více informací kontaktujte:

 

Ing. František Kozubík

mobil: 724 024 711

kozubik@tuvaustria.cz

 

Ing. Karel Kolář

mobil: 724 024 714

kolar@tuvaustria.cz

 

  

Dále pak na všech pobočkách  

Certifikace SM - obory certifikace

Kód oboru Název oboru CZ NACE
1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb 01, 02, 03
4 Výroba textilií, textilních a oděvních výrobků 13, 14
5 Výroba usní a výrobků z usní 15
6 Zpracování dřeva, výroba dřevařských výrobků kromě nábytku 16
7 Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru 17
8 Vydavatelství 58.1, 59.2
9 Tisk a činnosti související s tiskem, rozmnožování nahraných nosičů 18
12 Výroba chemických látek, přípravků a chemických vláken 20
13 Výroba léčiv, chemických látek, rostlinných přípravků a dalších prostředků pro zdravotnické účely 21
14 Výroba pryžových a plastových výrobků 22
15 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 23 vyjma 23.5, 23.6
16 Výroba cementu, vápna a sádry, betonových, sádrových, vápenných a cementových výrobků 23.5, 23.6
17 Výroba základních kovů, hutních a kovodělných výrobků 24 vyjma 24.46, 25 vyjma 25.4, 33.11
18 Výroba a opravy strojů a zařízení jinde neuvedených 25.4, 28, 30.4, 33.12, 33.2
19 Výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení 26, 27, 33.13, 33.14, 95.1
22 Výroba motorových vozidel a ostatních dopravních prostředků a zařízení Pouze - Výroba elektrických a elektronických zařízení pro motorová vozidla Výroba jízdních kol a invalidních vozíků s omezením na dětské kočárky 29.31, 30.92 (z toho pouze výroba dětských kočárků)
23 Výroba nábytku, zpracovatelský průmysl jinde neuvede 31, 32 vyjma 32.5, 33.19
24 Recyklace druhotných surovinný 38.3
25 Výroba a rozvod elektřiny 35.1
27 Shromažďování, úprava a rozvod vody, výroba a rozvod tepelné energie 35.3, 36
28 Stavebnictví 41, 42, 43
29 Obchod, opravy motorových vozidel a výrobků pro osobní spotřebu převážně pro domácnost 45, 46, 47, 95.2
30 Ubytování a stravování 55, 56
31 Doprava, skladování a spoje 49, 50, 51, 52, 53, 61
32 Finanční zprostředkování, činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu 64, 65, 66, 68, 77
33 Činnosti v oblasti výpočetní techniky 58.2, 62, 63.1
34 Výzkum a vývoj, architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství 71, 72, 74 vyjma 74.2 a 74.3
35 Ostatní podnikatelské činnosti 69, 70, 73, 74.2, 74.3, 78, 80, 81, 82
36 Veřejná správa a obrana, povinné sociální zabezpečení 84
37 Vzdělávání 85
39 Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 37, 38.1, 38.2 39, 59.1, 60, 63.9, 79, 90, 91, 92, 93, 94, 96

Přesný rozsah činnosti je uveden v příloze Osvědčení o akreditaci pro certifikační orgán č. 497/2017 viz. k nahlédnutí níže.

Certifikační SM - fáze certifikačního procesu:

1. Informace o postupu certifikace systému managementu:

V rámci informací o postupu certifikace systémů managementu bude potenciální žadatel seznámen s :

a) informacemi o právech žadatele o certifikaci systémů managementu

b) informacemi o povinnostech držitele certifikátů

c) informacemi o obchodních podmínkách realizace certifikace:

cena certifikace,

předpokládané časové plnění,

rozsah certifikace

Tyto informace budou zpracovány na základě údajů poskytnutých potenciálním žadatelem v rozsahu „Dotazníku pro zpracování nabídky" , který je uveden v části Dokumenty ke stažení .

 

2. Registrace žádosti o certifikaci systémů managementu

Žádosti o certifikaci systémů managementu včetně příslušející dokumentace přijímají všechny pobočky

K podání žádosti o certifikaci použije žadatel následující formuláře:

a) „Žádost - dotazní pro žadatele o certifikaci integrovaného systému managementu"

 

3. Uzavření smlouvy o certifikaci systémů managementu

Na základě projednání dokladů a dohody mezi certifikačním orgánem a žadatelem uzavře certifikační orgán s žadatelem "Smlouvy o certifikaci integrovaného systému managementu " jejíž přílohou je "Program certifikace". Souběžně jsou žadatelem podepsány "Zásady užívání certifikátu".

 

4. Posuzování systémů managementu

Posuzování systému managementu v rámci certifikace se provádí v souladu se schváleným „Programem certifikace" a příslušnými postupy certifikace

Certifikace systémů managementu se člení na tyto činnosti:

a) příprava k provedení certifikace,

b) audit 1. stupně - seznámení se systémem managementu ve vztahu ke stanoveným aspektům a s nimi spojenými dopady, politice a cílům,

c) audit 2. stupně - potvrzení souladu systému managementu se specifikovanými požadavky a dodržování stanovených postupů, politiky a cílů,

d) vypracování zpráv z posuzování

 

5. Rozhodnutí o certifikaci systémů managementu

Rozhodnutí o vydání příslušných „Certifikátů systému managementu" vychází z dokumentů zakázky, certifikačních postupů a závěrů posuzování certifikačního orgánu pro jednotlivé normy a systémy managementu.

  

6. Dozor nad subjekty - držiteli certifikátů

Certifikační orgán souběžně s vydáním certifikátů uzavře s žadatelem „Smlouvu o dozoru systému managementu".

Cílem dozoru systému managementu je ověření dodržování stanovených kritérií. Tato činnost je také uvedena v podmínkách platnosti certifikátů uvedenými v "Zásadách užívání certifikátů".

  

7. Pozastavení certifikace držiteli certifikátů

Pokud při výkonu ověřování dodržování stanovených kritérií a požadavků systému managementu certifikační orgán shledá závažné neplnění těchto kritérií ve vazbě na zavedený a certifikovaný systém managementu, provede certifikační orgán pozastavení příslušného vydaného certifikátu dle příslušné normy v závislosti na neplnění kritérií. Toto rozhodnutí bude písemně sděleno příslušnému odpovědnému zástupci certifikované organizace s uvedením následků tohoto rozhodnutí,včetně možností dalšího postupu. Další postup včetně příslušných lhůt a termínů bude stanoven v souladu s certifikačními postupy certifikačního orgánu.

 

8. Odnětí certifikace držiteli certifikátů

Odnětí platného/ých certifikátu/ů může nastat až po předcházejícím pozastavení certifikace dle výše uvedeného odstavce. Toto odnětí bude uplatněno, pokud při opětovném ověření dodržování stanovených kritérií integrovaného systému managementu certifikační orgán shledá, že nebyly odstraněny zjištěné závažné neshody v plnění stanovených kritérií a požadavků.

Toto rozhodnutí bude písemně sděleno příslušnému odpovědnému zástupci certifikované organizaci s žádostí o navrácení příslušného originálu vydaného certifikátu.

K datu odnětí certifikace bude u tohoto subjektu vyškrtnuta v seznamu certifikovaných subjektů certifikace dle příslušného odejmutého certifikátu.

 

9. Stížnosti na certifikované subjekty

K certifikačnímu orgánu je možno podat stížnost na jím certifikovaný subjekt týkající se výkonu jeho činnosti ve vztahu k rozsahu jeho certifikace. Stížnosti je možno předat písemně na kterékoli pobočce, nebo zaslat poštou případně na kontaktní e-maily.

Podané stížnosti jsou řešeny dle platných postupů certifikačního orgánu odpovědnými pracovníky. Do 14 ti pracovních dní je přijetí stížnosti potvrzeno odesílateli s informací o průběhu řešení jeho stížnosti. V souladu s touto informací bude následně odesílatel stížnosti písemně informován o oprávněnosti jeho podnětu a způsobu vyřízení s certifikovaným subjektem.

  •  | Drucken
to top

TÜV®